Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου 2021
Αποσπάσματα πρακτικών τακτικών συνεδριάσεων

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών

Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: