Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2020
Αποσπάσματα πρακτικών τακτικών συνεδριάσεων

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί λήψης απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: