Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2023
Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και της Εγκυκλίου αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, Α.Δ.Α.:
Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ του ΥΠ.ΕΣ στην 23 η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής που θα διεξαχθεί, δια ζώσης, στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 17 η του μηνός
Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.