Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2023
Οικονομική Επιτροπή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 38ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και της Εγκυκλίου αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ του ΥΠ.ΕΣ στην 38η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί, δια ζώσης, στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 28η του μηνός Δεκεμβρίουέτους 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης