Γραφείο Δημότη:2444350116

Κοινότητες

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 (κεφάλαιο Γ’ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”), παρ. 2, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) (όπως είχαν οριστεί προηγουμένως με το νόμο 2539/1997 (ΦΕΚ 244, τεύχος Α), γνωστό και ως “Πρόγραμμα_Καποδίστριας”), τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114, τεύχος Α), μετονομάζονται αναλόγως με τον καταγεγραμμένο πληθυσμό τους σε τοπικές κοινότητες (έως και 2.000 κατοίκους) και σε δημοτικές κοινότητες (παραπάνω από 2.000 κατοίκους).

   Σύμφωνα με το άρθρο 4 “Συγκρότηση δήμων – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3852/2010”, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2019, το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται και πλέον τα τοπικά διαμερίσματα, όπως αναφέρονται παραπάνω, μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους.

   Έτσι, από 1η Σεπτεμβρίου 2019, στο Δήμο Παλαμά ανήκουν οι παρακάτω Κοινότητες και Οικισμοί:

 • Κοινότητα Αγία Τριάδος
 • Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
 • Κοινότητα Αστρίτσας
 • Κοινότητα Βλοχού
  • Οικισμός Λυκορέματος
 • Κοινότητα Γοργοβιτών
 • Κοινότητα Ιτέας
  • Οικισμός Ηλιά
 • Κοινότητα Καλογριανών
 • Κοινότητα Καλυβακίων
 • Κοινότητα Κοσκινά
  • Οικισμός Ψαθοχώρας
 • Κοινότητα Λεύκης
 • Κοινότητα Μαραθέας
  • Οικισμός Κόρδα
 • Κοινότητα Μάρκου
 • Κοινότητα Μεταμορφώσεως
 • Κοινότητα Ορφανών
 • Κοινότητα Παλαμά
 • Κοινότητα Πεδινού
 • Κοινότητα Πέτρινου
  • Οικισμός Μεσοράχης
 • Κοινότητα Προαστίου
 • Κοινότητα Συκεώνας
  • Οικισμός Μαγουλίτσα
 • Κοινότητα Φύλλου
  • Οικισμός Αμπελώνα

   Σύμφωνα με το άρθρο 5 “Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010” του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είναι: α) Το συμβούλιο της κοινότητας και β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας. Για κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους, όργανο είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, όπως ανακοινώθηκαν με την Απόφαση 23/2019 του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, για την περίοδο από 1/9/2019 έως 31/12/2023, αναδείχθηκαν πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Παλαμά οι (με αλφαβητική σειρά ονομάτων Κοινοτήτων):

 1. Πρόεδρος Κοινότητας Αγία Τριάδος ο Γιολδάσης Σάββας, 
 2. Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Δημητρίου ο Μάλκας Βασίλειος, 
 3. Πρόεδρος Κοινότητας Αστρίτσας ο Λάσκαρης Γεώργιος,
 4. Πρόεδρος Κοινότητας Βλοχού ο Κούκας Ιωάννης, 
 5. Πρόεδρος Κοινότητας Γοργοβιτών ο Μπατζιάς Κωνσταντίνος, 
 6. Πρόεδρος Κοινότητας Ιτέας η Λύτρα Θεοδώρα, 
 7. Πρόεδρος Κοινότητας Καλογριανών ο Σιαματάς Μιχαήλ,
 8. Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβακίων ο Ακρίβος Ιωάννης,
 9. Πρόεδρος Κοινότητας Κοσκινά ο Αγγελούσης Γεώργιος,
 10. Πρόεδρος Κοινότητας Λεύκης ο Τσατσάρας Ευάγγελος, 
 11. Πρόεδρος Κοινότητας Μαραθέας ο Παπαευαγγέλου Βάιος,
 12. Πρόεδρος Κοινότητας Μάρκου ο Κουτσιούμπας Βάιος,
 13. Πρόεδρος Κοινότητας Μεταμορφώσεως ο Κοντογιάννης Πέτρος,
 14. Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανών ο Παπαβασιλείου Ιωάννης,
 15. Πρόεδρος Κοινότητας Παλαμά ο Τσιγαρδάς Δημήτριος,
 16. Πρόεδρος Κοινότητας Πεδινού ο Κυρίτσης Θωμάς,
 17. Πρόεδρος Κοινότητας Πέτρινου ο Μίκας Γεώργιος,
 18. Πρόεδρος Κοινότητας Προαστίου η Παπακέμου – Κρικώνη Αθανασία, 
 19. Πρόεδρος Κοινότητας Συκεώνας ο Μακρής Χριστόδουλος και
 20. Πρόεδρος Κοινότητας Φύλλου ο Γιώτας Βάιος

   Ορίζονται τακτικοί συμβουλοι ανά κοινότητα (άνω των 300 κατοίκων) και ανά εκλογικό συνδυασμό ως ακολούθως:

– Για την κοινότητα Παλαμά:

 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Τσιγαρδάς Δημήτριος του Σωκράτη
  • Καρακώστας Δημήτριος του Νικολάου
  • Πίτσιας Χρήστος του Ματθαίου
 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Σερίφης Κωνσταντίνος του Χριστοφόρου
  • Δασκαλόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου
  • Αγγελή Βασιλική (Βίκυ) του Χαράλαμπου
 • από το συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά” οι:
  • Χαλβατζάρα Γεώργιο του Βαΐου

– Για την κοινότητα Αγία Τριάδος:

 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Γιολδάσης Σάββας του Δημητρίου
  • Καλύβας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
  • Μιχάλης Σταύρος του Στεργίου
  • Μπακατσής Κωνσταντίνος του Αθανασίου
 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Ζορμπάς Παναγιώτης του Θεοδώρου

– Για την κοινότητα Βλοχού:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Κούκας Ιωάννης του Δημητρίου
  • Καλογιάννης Αθανάσιος του Χρήστου
  • Νταβάγγελος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Καλογήρου Μεταξία του Λάμπρου
  • Λαΐόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου

– Για την κοινότητα Γοργοβιτών:

 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία υπέρ Γοργοβιτών” οι:
  • Φώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
  • Μπατζιάς Κωνσταντίνος του Αθανασίου
 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Μπαρούτας Απόστολος του Ματθαίου
  • Καψάλης Αργύρης του Χρήστου
 • από το συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά” ο:
  • Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Σωτηρίου

– Για την κοινότητα Ιτέας:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Λύτρα Θεοδώρα του Αλκιβιάδη
  • Μακρής Νικόλαος του Ευαγγέλου
  • Παπαθανασίου Χρήστος του Ευθυμίου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Ζιάκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
  • Ντράχας Γεώργιος του Βασιλείου

– Για την κοινότητα Καλογριανών:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Σιαματάς Μιχαήλ του Γεωργίου
  • Παλάσκας Παναγιώτης του Χρίστου
  • Κοντονίκας Ευάγγελος του Λάμπρου
  • Αμπραζής Απόστολος του Θωμά
  • Τσαρούχα Νικολέτα του Γεωργίου

– Για την κοινότητα Κοσκινά:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Αγγελούσης Γεώργιος του Περικλή
  • Αλεξανδρή Ελπινίκη του Ιωάννη
  • Διαβάσης Χρήστος του Βασιλείου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” ο:
  • Αργυρός Φώτιος του Αθανασίου
 • από το συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά” ο:
  • Καρράς Δημήτριος του Φωτίου

– Για την κοινότητα Μαραθέας:

 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Παπαευαγγέλου Βάιος ττου Αχιλλέα
  • Γκαρνάρας Αχιλλέας του Βασιλείου
  • Πολύζος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
  • Τσιαχτής Φώτιος του Ευθυμίου
 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” ο:
  • Δημάκης Θεοδόσιος του Θωμά

– Για την κοινότητα Μάρκου:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Κουτσιούμπας Βάιος του Περικλή
  • Σακκάς Δημήτριος του Αχιλλέα
  • Μπενέκη Αθανασία του Χρήστου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Καλαθάρας Παναγιώτης του Αθανασίου
  • Τσιαούσης Ηλίας του Θωμά

– Για την κοινότητα Μεταμορφώσεως:

 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Κοντογιάννης Πέτρος του Δημητρίου
  • Βαλογιάννης Δημοσθένης του Λάμπρου
  • Τσιούκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Κωστή Ελένη του Κωνσταντίνου
  • Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

– Για την κοινότητα Ορφανών:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Παπαβασιλείου Ιωάννης του Θωμά
  • Κουλιάμπας Περικλής του Δημητρίου
  • Τζιβένης Σωτήριος του Ιωάννη
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Ρεβενήσιος Νικόλαος του Αναργύρου
  • Καραμήτρου Βάια του Αθανασίου

– Για την κοινότητα Πεδινού:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Κυριτσόπουλος Θωμάς του Βαΐου
  • Μπαϊμάκης Χρήστος του Μιλτιάδη
  • Κυρίτσης Θωμάς του Ιωάννη
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Τσιμπούκας Σωτήριος του Γεωργίου
  • Κατσανός Αχιλλέας του Λάμπρου

– Για την κοινότητα Πέτρινου:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Μίκας Γεώργιος του Αθανασίου
  • Ντινόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου
  • Ανδρεάδης Μιλτιάδης του Αχιλλέα
  • Νίκα Βασιλική του Ευαγγέλλου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” ο:
  • Θεοχάρης Κωνσταντίνος του Χρήστου

– Για την κοινότητα Προαστίου:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Παπακέμου – Κρικώνη Αθανασία του Αποστόλου
  • Αθανάσος Δημήτριος του Χρήστου
  • Χαντζιάρας Φίλιππος του Χρήστου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Βαϊόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου
  • Καρράς Εμμανουήλ του Νικολάου

– Για την κοινότητα Φύλλου:

 • από το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” οι:
  • Γιώτας Βάιος του Δημητρίου
  • Κουτσιούμπας Γεώργιος του Ευθυμίου
  • Τσλιτογλου Σωτηρία του Γεωργίου
 • από το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” οι:
  • Λωρίδας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
  • Ρίζος Θεόδωρος του Ευθυμίου

   Ορίζονται τακτικοί συμβουλοι (μόνο πρόεδροι) ανά κοινότητα (εώς 300 κατοίκων) ως ακολούθως:

 – Για την κοινότητα Αγίου Δημητρίου:

 • Πρόεδρος ο Μάλκας Βασίλειος του Σωτηρίου

– Για την κοινότητα Αστρίτσας:

 • Πρόεδρος ο Λάσκαρης Γεώργιος του Θωμά

– Για την κοινότητα Καλυβακίων:

 • Πρόεδρος ο Ακριβός Ιωάννης του Θωμά

– Για την κοινότητα Λεύκης:

 • Πρόεδρος ο Τσαρτσάρας Ευάγγελος του Αντωνίου

– Για την κοινότητα Συκεώνος:

 • Πρόεδρος ο Μακρής Χριστόδουλος του Αποστόλου

 Σύμφωνα με το άρθρο 82 “Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 81 του ν. 3852/2010”, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2019, ορίζονται οι αρμοιότητες του προέδρου του συβουλίου κοινότητας ως εξής:

   Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκείκαι τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας.
 2. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται απότον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχοκαι στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονταιστις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμ-βουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα
 3. Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84.
 4. Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.
 5. Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με τον. 2539/1997 (Α΄ 244) ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.».

Όταν η κοινότητα έχει πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, τότε συγκροτείται και συμβούλιο. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 84 “Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010” του ν. 4555/2018, ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού ως εξής:

 1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,

γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,

θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,

ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

 1. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,

ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,

η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,

ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,

ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

 1. Τα συμβούλια των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που προβλέπονται στo άρθρο 82 του παρόντος.».

   Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων – Αντικατάστασητου άρθρου 82 του ν. 3852/2010” του ιδίου νόμου, ορίζονται οι αρμοιότητες του προέδρου της κοινότητας ως εξής:

 1. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατί θεται από τον δήμαρχο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.
 2. Πλέον των όσων προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

β) αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,

γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,

θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

ι) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

ια) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,

ιβ) συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,

ιγ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), ο πρόεδρος κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων,

ιδ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

 1. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων διατυπώνει επίσης γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:

α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας,

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 8990 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018 ζ) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,

η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα,

ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,

ια) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας,

ιβ) την τροποποίηση των ορίων της κοινότητας,

ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

ιδ) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.

 1. Με αιτιολογημένη απόφασή του, ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
 2. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου.».

Σύμφωνα με το το ΦΕΚ 1186 (Τεύχος Β – 27/09/2000), περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παλαμά (αρ. 1, παρ. 3 του Ν.1069/1980).

   Σύμφωνα με το αρ. 1  του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 – Τεύχος Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)», οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:

 1. την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
 2. τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
 3. τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.