Γραφείο Δημότη:2444350116

Κέντρο Κοινότητας

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά» με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5003189 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 112.320,00 €.

   Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Παλαμά προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία δομής Κέντρο Κοινότητας.

   Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Παλαμά ή και ευρύτερα.

   Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαμά το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου το έργο της οποίας και συμπληρώνει-υποστηρίζει, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

   Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

   Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθησή τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την εκάστοτε χρονική περίοδο και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (π.χ. ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ), αλλά και κατάρτιση, εκπαίδευση και προώθηση σε απασχόληση (ΟΑΕΔ κ.α.). Συγχρόνως το Κέντρο Κοινότητας υποστηρίζει τους ωφελούμενους και την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΤΕΒΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ανθρωπιστικής βοήθειας κ.α. σχετικών.

   Το Κέντρο θα παρέχει επίσης υπηρεσίες όπως συμβουλευτική για αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών δραστηριοτήτων ιδίως για νέους, εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, δράσεις για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, στήριξη διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών, καθώς και άλλων αναλόγων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και φορείς του Δήμου ή και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

   Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί σε συγκεκριμένο χώρο στον Παλαμά, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του και τον κανονισμό λειτουργίας του όπως εγκριθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργεί και ως κινητή μονάδα μέσω περιοδικών επισκέψεων στους λοιπούς οικισμούς του Δήμου, για τις ανάγκες των ωφελουμένων που κατοικούν στις λοιπές περιοχές/οικισμούς του Δήμου και δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους στην έδρα του Κέντρου.

   Το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που συμμετέχει στον υπό δημιουργία Εθνικό Μηχανισμό συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η στελέχωση του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α’/31.10.2016).

   Το Κέντρο Κοινότητας Παλαμά ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Δεκεμβρίου του 2017.

   Στελεχώνεται από μια κοινωνική λειτουργό και μια ψυχολόγο.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7.00-15.00

   Στεγάζεται στην οδό Γρ. Γουλιανού & Μαυρομιχάλη, (Δημοτικό Ωδείο «Μουσών Μέλαθρον»), Τ.Κ. 43200, Παλαμάς.

Τηλ επικοινωνίας: 24440-24415

Fax : 24440-24412

   Email: kentro.koinotitaspalamascity.gr