Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιανουαρίου 2024
Απόσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων

«Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει), για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026»