Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοτικό Συμβούλιο

Υπό Διαμόρφωση

 Σύμφωνα με άρθρο το 65 (κεφάλαιο Γ’ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”), παρ. 4 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, ορίζονται οι αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου εως εξής:

  1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα-τα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουνεκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλουοργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο με-ταβίβασε σε επιτροπή του
  2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σεθέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτεδημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τιςεισφορές.
  4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλουτων μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάσητον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από τοδημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυποςκανονισμός.
  5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογώνκαι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών,το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα πουαναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επεί-γουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του ναμεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότη-τές του σχετικές με το αντικείμενό της.

   Σύμφωνα με το άρθρο 72 “Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010”, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2019, η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.».