Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοτικό Συμβούλιο

 Σύμφωνα με το νόμο 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2019, ορίζονται οι προϋποθέσεις συγκρότησης του Δημοτικού Σύμβουλείου του Δήμου Παλαμά.

   Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 (ΦΕΚ 698, Τεύχος Β’, 20-3-2014, σελ. 140) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Παλαμά ανέρχεται στους 16.726 κατοίκους, προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από είκοσι επτά (27) μέλη.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, όπως ανακοινώθηκαν με την Απόφαση 23/2019 του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, για την περίοδο από 1/9/2019 έως 31/12/2023, μοιράζονται οι 27 έδρες σε:

  – δεκαπέντε (15) έδρες από τη Δημοτική Ενότητα Παλαμά, αποτελούμενη από οκτώ (8) κοινότητες και δύο (2) οικισμούς:

 • Παλαμά,
 • Αγίου Δημητρίου,
 • Βλοχού,
  • Οικισμό Λυκορέματος
 • Γοργοβητών,
 • Καλυβακίων,
 • Κοσκινά,
  • Οικισμό Ψαθοχώρας
 • Μάρκου και
 • Μεταμορφώσεως,

  – επτά (7) έδρες από τη Δημοτική Ενότητα Σελλάνων, αποτελούμενη από πέντε (5) κοινότητες και ένα (1) οικισμό:

 • Αγιάς Τριάδας,
 • Καλογριανών,
 • Μαραθέας,
  • Οικισμό Κόρδα
 • Πεδινού και
 • Προαστίου,

  – πέντε (5) έδρες από τη Δημοτική Ενότητα Φύλλου, αποτελούμενη από επτά (7) κοινότητες και τέσσερις (4) οικισμούς:

 • Αστρίτσας,
 • Ιτέας,
  • Οικισμό Ηλιά
 • Λεύκης,
 • Ορφανών,
 • Πέτρινου,
  • Οικισμό Μεσοράχης
 • Συκεώνα
  • Οικισμό Μαγουλίτσας και
 • Φύλλου
  • Οικισμό Αμπελώνα

   Σύμφωνα με τα ποσοστά ψήφων που έλαβαν οι τρεις εκλογικοί συνδυασμοί:

 • ο συνδυασμός “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” λαμβάνει δεκατρείς (13) έδρες,
 • ο συνδυασμός “Νέα Πορεία Παλαμά” λαμβάνει δώδεκα (12) έδρες και
 • ο συνδυασμός “Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά” λαμβάνει δύο (2) έδρες.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό “Συμμαχεία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά” ορίζονται τακτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης οι κάτωθι δεκατρείς (13):

 1. Ξένος Χρήστος του Αχιλλέα (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 2. Μπακαβέλος Βάϊος του Δημητρίου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 3. Φούντα – Κυρίκου Ουρανία (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 4. Κοντοβάιος Θωμάς του Μιλτιάδη (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)
 5. Τσίντζας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 6. Μοσχόπουλος Απόστολος του Χρήστου (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 7. Τσιάρας Βάιος του Κωνσταντίνου (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)
 8. Τσιαδήμος Δημήτριoς του Κωνσταντίνου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 9. Πετροπούλου Ιφιγένεια του Χαραλάμπους (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 10. Νασιούλης Κωνσταντίνος του Βαΐου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 11. Καρακώστας Δημήτριος του Σπυρίδωνα (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά) και
 12. Μπανάσος Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 13. Κούτρα – Μπούσδρα Μαργαρίτα του Βασιλείου (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό “Νέα Πορεία Παλαμά” ορίζονται τακτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης οι κάτωθι δώδεκα (12): 

 1. Καραδήμος Δημήτριος του Θωμά (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 2. Καραΐσκου Φωτεινή του Δημητρίου  (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 3. Λύτρας Ευάγγελος του Χαριλάου (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)
 4. Αθανάσου Γεωργία του Ζήση (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 5. Βαϊόπουλος Χρήστος του Θεοδώρου (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 6. Σπυρόπουλος Χρήστος του Επαμεινώνδα (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)
 7. Μπουραζάνη Μαλάμω (Μαλαματένια) του Γρηγορίου (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)
 8. Κατής Χρήστος του Αθανασίου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 9. Πατσιαλής Βασίλειος του Ευαγγέλου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά) και
 10. Παλούκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 11. Δεσκάτας Ευάγγελος του Θωμά (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά)
 12. Σιαφάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Εκλογική Περιφέρεια Σελλάνων)

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, με το συνδυασμό “Λαϊκή Συσπείρωση Παλαμά” ορίζονται τακτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλαμά με σειρά σταυρών προτίμησης οι κάτωθι δύο (2): 

 1. Πολυγένης Αριστοτέλης του Σωτηρίου (Εκλογική Περιφέρεια Παλαμά) και
 2. Μητράκος Βασίλειος του Ηλία (Εκλογική Περιφέρεια Φύλλου)

 Σύμφωνα με άρθρο το 65 (κεφάλαιο Γ’ “ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”), παρ. 4 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, ορίζονται οι αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου εως εξής:

 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα-τα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουνεκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλουοργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο με-ταβίβασε σε επιτροπή του
 2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σεθέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτεδημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τιςεισφορές.
 4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλουτων μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάσητον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από τοδημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυποςκανονισμός.
 5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογώνκαι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών,το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα πουαναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επεί-γουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
 6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του ναμεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότη-τές του σχετικές με το αντικείμενό της.

   Σύμφωνα με το άρθρο 72 “Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3852/2010”, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου 2019, η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.».