Γραφείο Δημότη:2444350116

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παλαμά (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

Σύμφωνα με το αρ. 1  του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 – Τεύχος Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)», οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

   Η Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά συστάθηκε με το ΦΕΚ 1186 (Τεύχος Β – 27/09/2000), σύμφωνα με το οποίο περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παλαμά (αρ. 1, παρ. 3 του Ν.1069/1980).

   Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση συγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το δήμο (αρ. 8, παρ. 1 του Ν. 1069/1980).

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 Με την με αρ. 199/2019 Απόφαση της με αρ. 12/2019 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: 629ΒΩΞΛ-ΙΘ0) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παλαμά (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

   Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, κατόπιν δημοσίας συνεδρίασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φανερής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

 Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΤσίντζαςΑθανάσιοςΠρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΞένοςΧρήστοςΔημοτικός Σύμβουλος
2ΤσιαδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΜοσχόπουλοςΑπόστολοςΔημοτικός Σύμβουλος
3ΤσιάραςΒάϊοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΚοντοβάϊοςΘωμάςΔημοτικός Σύμβουλος
4ΜπανάσοςΚωνσταντίνοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΦούντα – ΚυρίκουΟυρανίαΔημοτικός Σύμβουλος
5ΚαρακώσταςΔημήτριοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΝασιούληςΚωνσταντίνοςΔημοτικός Σύμβουλος
6ΚαραδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΠατσιαλήςΒασίλειοςΔημοτικός Σύμβουλος
7ΜπουραζάνηΜαλαματένιαΔημοτικός ΣύμβουλοςΣπυρόπουλοςΧρήστοςΔημοτικός Σύμβουλος
8ΡάγιαςΚλεομένηςΔημότηςΠράππαςΜατθαίοςΔημότης
9ΜαγαλιούΜαρίαΔημότηςΓελαδαροπούλουΔήμητραΔημότης
10Θα συμπληρωθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον το μέλος ορισθεί σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρησηΘα συμπληρωθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον το μέλος ορισθεί σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση
11ΤσίραςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος Κοινωνικού ΦορέαΓκαζούνηςΑλέξανδροςΕκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.3 άρθρο 3, Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) καθώς και με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.