Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2023
Απόσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ ́ αριθμ.: 24 / 2023 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου