Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019
Μη κατηγοριοποιημένο

Αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Παλαμά

Με αποφάσεις Δημάρχου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλαμά και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες σε αυτούς για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρ. 9, παρ. 4 του ν. 3852/2010, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του ν. 4555/2018), ως εξής: