Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Προκήρυξη προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

   Ενημερωθείτε για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Προκήρυξη Διαύγεια - ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( odt)
  4. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( docx)