Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Βελά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διευθέτηση ρέματος Βελά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη - Μελέτη - ΤΕΥΔ - ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
 2. Διακήρυξη (pdf)
 3. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
 4. Τεχνική έκθεση (pdf)
 5. Προΰπολογισμός (pdf)
 6. Τιμολόγιο (pdf)
 7. Γ.Σ.Υ. (pdf)
 8. Σ.Α.Υ. (pdf)
 9. Σ.Α.Υ. Πίνακας (pdf)
 10. Ε Σ Υποχρεώσεων Έργου (pdf)
 11. ΤΕΥΔ (pdf)
 12. Οικονομική προσφορά (pdf)
 13. Φ.Α.Υ. Πίνακας (pdf)