Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

   Ενημερωθείτε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαμά.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τη βαθμολόγιση των κριτιρίων επιλογής, τα τυπικά προσόντα και καταληκτικές ημερομηνίες ανοίξτε το παρακάτω σχετικό αρχείο: