Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Σημαντική Ανακοίνωση: Απόφαση Δημάρχου μεταφοράς ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού

   Eνημερωθείτε για την απόφαση Δημάρχου μεταφοράς ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88564 για το έργο «Δημοτική Οδοποιΐα», ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό έγγραφο: