Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Αποσπάσματα πρακτικών ειδικών συνεδριάσεων Δ.Σ. Παλαμά