Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 11:59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2018 09:42
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 08:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 07:40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 11:49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 16:51

Το παρόν τεύχος αποτελεί περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παλαμά για την περίοδο 2011-2014. Αφορά στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Οικονομικό Προγραμματισμό των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το Δήμο.


Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ήδη διανύσει μια 4ετία από την πρώτη εφαρμογή του στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000, καθώς με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

 

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

 

Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

Οι διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ακολουθήθηκαν συνάδουν απόλυτα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 185 του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 89 και σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται τα «όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος οργανώνεται στα ακόλουθα 9 βήματα:

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παλαμά πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά του πρόσωπα, ενώ την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη είχε αναλάβει το μελετητικό γραφείο της κας. Κανδήλα Θωμαή (Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (που αφορά στα πρώτα πέντε βήματα) παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 31/10/2011 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 410 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στη συνέχεια, μέσω του παρόντος τεύχους, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί περιληπτικά ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός, δηλαδή ο προϋπολογισμός των δράσεων για κάθε έτος της περιόδου 2011-2014 με αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης της κάθε δράσης.

 

 

 


Εκτίμηση του Προϋπολογισμού των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παλαμά για την περίοδο 2011 – 2014.

Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

Στόχος

Δράση

Προϋπολογισμός € Κατανομή Π/Υ στα έτη

Κωδ.

Περιγραφή

Κωδ.

Περιγραφή

Συν.

2011

2012

2013

2014

Μέτρο 1.1 Φυσικό περιβάλλον

1.1.1

Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής

1.1.1.1

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΤΚ

98.400,00

24.600,00

24.600,00

24.600,00

24.600,00

 

1.1.1.2

Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ

74.400,00

14.400,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ΣΑΤΑ

1.1.1.3

Κατασκευή υδατόπυργου Συκεώνας

20.000,00

 

20.000,00

 

 

 

1.1.1.4

Υγρομόνωση υδατόπυργου

20.000,00

 

20.000,00

 

 

 

1.1.1.5

Καθαρισμός υδατόπυργων

20.000,00

 

20.000,00

 

 

 

1.1.1.6

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξυγίανσης πόσιμου νερού

800.000,00

 

250.000,00

250.000,00

300.000,00

 

1.1.1.7

Βελτίωση - αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Φύλλου

300.000,00

 

 

150.000,00

150.000,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.2

Αδειάλειπτη παροχή ενέργειας για τη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων

1.1.2.1

Επέκταση δημοτικού φωτισμού

120.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

1.1.2.2

Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων ΤΚ

265.400,00

55.400,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

 

1.1.3

Προστασία των υπόγειων υδάτων και εδαφών από τα παραγόμενα υγρά απόβλητα

1.1.3.1

Αποχέτευση ομβρίων στις ΤΚ

235.000,00

40.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.1.3.2

Αποχέτευση ομβρίων ΔΚ Παλαμά

5.650.000,00

 

2.000.000,00

2.000.000,00

1.650.000,00

 

1.1.3.3

Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

7.860.000,00

5.400.000,00

2.460.000,00

 

 

 

Μέτρο 1.2 Οικιστικό περιβάλλον

1.2.1

Βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών

1.2.1.1

Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών

199.428,00

49.428,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

ΣΑΤΑ

1.2.1.2

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

80.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ΣΑΤΑ

1.2.1.3

Εκπόνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών

38.000,00

11.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

ΣΑΤΑ

1.2.1.4

Οριοθέτηση δημοτικών εκτάσεων

40.305,00

10.305,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

1.2.1.5

Εκπόνηση μελέτης Περιφερειακής Οδού ΤΚ Ιτέας

300.000,00

 

 

150.000,00

150.000,00

 

1.2.1.6

Εκπόνηση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Σελλάνων

155.919,94

 

155.919,94

 

 

 

1.2.1.7

Συντήρηση - επέκταση νεκροταφείων στις ΤΚ

221.600,00

56.600,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.2.1.8

Κατασκευή αίθουσας τελετών στο Α Νεκροταφείο

263.000,00

83.000,00

180.000,00

 

 

 

1.2.1.9

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στις ΤΚ

148.495,00

148.495,00

 

 

 

ΣΑΤΑ

1.2.1.10

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στις ΤΚ

450.000,00

 

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 

1.2.1.11

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Παλαμά

465.000,00

465.000,00

 

 

 

 

1.2.1.12

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου σε χώρο πρασίνου και αναψυχής

1.450.000,00

 

450.000,00

1.000.000,00

 

 

1.2.1.13

Ανάπλαση παραποτάμιων περιοχών

1.000.000,00

 

300.000,00

350.000,00

350.000,00

 

1.2.1.14

Αναπλάσεις οικισμών σε χώρους των ΤΚ Φύλλου, Πέτρινου και Συκεώνας της ΔΕ Φύλλου

245.000,00

 

145.000,00

100.000,00

 

 

1.2.1.15

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιμνοδεξαμενής Συκεώνας

480.000,00

 

 

240.000,00

240.000,00

 

1.2.1.16

Ανάπλαση πλατείας Αγίας Τριάδας

350.000,00

 

 

150.000,00

200.000,00

 

1.2.1.17

Κατασκευή ποδηλατόδρομου ένωσης ΔΚ Παλαμά με ΤΚ Καλυβακίων

300.000,00

 

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

1.2.1.18

Διερεύνηση κατασκευής ποδηλατοδρόμων Παλαμάς - Βλοχός και Παλαμάς - Ιτέα

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 1.3 Μεταφορές – κυκλοφορία

1.3.1

Βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου

1.3.1.1

Ασφαλτοστρώσεις

446.064,00

156.064,00

90.000,00

100.000,00

100.000,00

 

1.3.1.2

Ασφαλτοστρώσεις - Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (Β Φάση)

85.780,00

85.780,00

 

 

 

 

1.3.1.3

Ασφαλτοστρώσεις - Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

268.090,00

 

268.090,00

 

 

 

1.3.1.4

Αγροτική οδοποία στις ΤΚ

200.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 

1.3.1.5

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

124.830,00

124.830,00

 

 

 

 

1.3.1.6

Αγροτική οδοποία

1.000.000,00

 

300.000,00

350.000,00

350.000,00

 

1.3.1.7

Διαπλάτυνση του οδικού άξονα Δέλτα - Γοργοβίτες - Παλαμάς - Βλοχός

22.800.000,00

 

 

11.400.000,00

11.400.000,00

 

1.3.1.8

Έρευνα για την οδική σύνδεση ΒΙΠΕ Παλαμά με ΒΙΠΕ Τρικάλων

 

 

 

 

 

 

1.3.1.9

Διερεύνηση για την προώθηση του έργου "Ασφαλτόστρωση του οδικού άξονα Προάστιο - Ψαθοχώρα - Παλαμάς"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός.

Στόχος

Δράση

Προϋπολογισμός € Κατανομή Π/Υ στα έτη

Κωδ.

Περιγραφή

Κωδ.

Περιγραφή

Συν.

2011

2012

2013

2014

2η

Μέτρο 2.1 Κοινωνική μέριμνα και υγεία

2.1.1

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στήριξης των ηλικιωμένων και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων του Δήμου

2.1.1.1

Καταβολή βοηθημάτων σε απόρους

4.000,00

 

 

2.000,00

2.000,00

 

Μέτρο 2.2 Παιδεία

2.2.1

Βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου

2.2.1.1

Συντήρηση σχολικών κτιρίων

80.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

2.2.1.2

Διερεύνηση για την χρήση ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3

Μεταφορά βιβλιοθήκης από το κοινοτικό γραφείο στο δημοτικό σχολείο Καλογριανών

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4

Ανέγερση 1ου δημοτικού σχολείου Παλαμά

3.600.000,00

 

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

 

2.2.1.5

Ανέγερση παιδικού σταθμού στην ΔΚ Παλαμά

1.000.000,00

 

 

500.000,00

500.000,00

 

Μέτρο 2.3 Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες

2.3.1

Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου

2.3.1.1

Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών

120.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

2.3.1.2

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

60.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

 

2.3.1.3

Μετατροπή αποθήκης Προαστίου σε λαογραφικό μουσείο

500.000,00

 

 

250.000,00

250.000,00

 

2.3.1.4

Διερεύνηση για την μετατροπή του δημοτικού σχολείου Ιτέας σε πολιτιστικό κέντρο

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

25.000,00

25.000,00

 

 

 

 

2.3.1.6

Έρευνα για την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Παλαμά

 

 

 

 

 

 

2.3.1.7

Διερεύνηση δημιουργίας σύγχρονης βιβλιοθήκης Παλαμά

 

 

 

 

 

 

2.3.1.8

Διερεύνηση για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου Παλαμά

 

 

 

 

 

 

2.3.1.9

Διερεύνηση για τη δημιουργία παιδικού σταθμού Ιτέας

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 2.4 Αθλητισμός

2.4.1

Αναβάθμιση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

2.4.1.1

Συντήρηση αθλητικών υποδομών ΤΚ

263.000,00

83.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

ΔΑΝΕΙΟ

2.4.1.2

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Παλαμά

83.500,00

15.000,00

68.500,00

 

 

 

2.4.1.3

Κατασκευή αθλητικού πάρκου

121.940,00

121.940,00

 

 

 

 

2.4.1.4

Βελτίωση γηπεδικών εγκαταστάσεων στην Ιτέα

140.000,00

 

140.000,00

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 


Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση.

Στόχος

Δράση

Προϋπολογισμός € Κατανομή Π/Υ στα έτη

Κωδ.

Περιγραφή

Κωδ.

Περιγραφή

Συν.

2011

2012

2013

2014

2η

Μέτρο 3.1 Αγροτική δραστηριότητα και υποδομές

3.1.1

Βελτίωση των υποδομών άρδευσης και εξηλεκτρισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

3.1.1.1

Αγροτικός εξηλεκτρισμός

227.582,00

 

77.582,00

75.000,00

75.000,00

 

3.1.1.2

Κατασκευή πέτρινων φραγμάτων άρδευσης στις ΤΚ

160.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

ΣΑΤΑ

3.1.1.3

Κατασκευή διαβάσεων και ραμπών στις ΤΚ

120.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

ΤΑΚΤΙΚΑ

3.1.1.4

Συντήρηση αντλιοστασίων

369.914,00

69.914,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

ΣΑΤΑ

3.1.1.5

Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δήμου

192.000,00

42.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

 

3.1.1.6

Βελτίωση άρδευσης ευρύτερης περιοχής Φύλλου - Ορφανών - Λεύκης

199.000,00

199.000,00

 

 

 

 

3.1.1.7

Τσιμεντένια διώρυγα άρδευσης από τα αντλιοστάσια ΤΚ Παλαμά - Ιτέας στην θέση "Φαρσαλίτη" ως τα όρια ΤΚ Ιτέας

300.000,00

 

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

3.1.1.8

Αντιπλημμυρική προστασία και βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων περιοχής Παλαμά

500.000,00

 

100.000,00

200.000,00

200.000,00

 

3.1.1.9

Αντιπλημμυρική προστασία και βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων περιοχής Φύλλου

500.000,00

 

100.000,00

200.000,00

200.000,00

 

3.1.1.10

Αντιπλημμυρική προστασία και βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων περιοχής Σελλάνων

500.000,00

 

100.000,00

200.000,00

200.000,00

 

3.1.1.11

Βελτίωση άρδευσης ευρύτερης ΤΚ Φύλλου - Ορφανών - Λεύκης και σύνδεση με παλιά κοίτη Εννιπέα

600.000,00

 

200.000,00

200.000,00

200.000,00

 

Μέτρο 3.2 Τουριστική δραστηριότητα και υποδομές

3.2.1

Σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα και τον τουρισμό

3.2.1.1

Σταθεροποίηση και διατήρηση βιοποικιλότητας με γηγενή είδη χλωρίδας και πανίδας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για περιβαλλοντική εκπαίδευση εντός του υγροβιοτόπου μεταμορφώσεως

500.000,00

 

100.000,00

200.000,00

200.000,00

 

3.2.1.2

Διερεύνηση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο έλος Μεταμόρφωσης και επέκτασή της στο ΤΚ Αγίου Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3

Κατασκευή προθήκων για την τοποθέτηση των εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου ΤΚ Ιτέας

300.000,00

 

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

3.2.1.4

Αναβάθμιση, επέκταση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου του Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας

1.000.000,00

 

300.000,00

350.000,00

350.000,00

 

3.2.1.5

Περίπτερο ενημέρωσης στην είσοδο του Νομού σε Κοινόχρηστο Χώρο της ΤΚ Συκεώνας

70.000,00

 

 

70.000,00

 

 

3.2.2

Προβολή, προώθηση και πιστοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων

3.2.2.1

Διερεύνηση προβολής των τοπικών προϊόντων

 

 

 

 

 

 

 

 


Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Στόχος

Δράση

Προϋπολογισμός € Κατανομή Π/Υ στα έτη

Κωδ.

Περιγραφή

Κωδ.

Περιγραφή

Συν.

2011

2012

2013

2014

Μέτρο 4.1 Οργάνωση και συνεργασίες

4.1.1

Αύξηση των συνεργασιών του Δήμου

4.1.1.1

Διερεύνηση ανάπτυξης νέων συνεργασιών

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠΑΠ

2.740.000,00

940.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

 

4.1.1.3

Επιχορήγηση ΔΗΚΕΠΑ

790.000,00

250.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

 

Μέτρο 4.2 Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή

4.2.1

Αναβάθμιση της ενημέρωσης και των γνώσεων αιρετών και προσωπικού

4.2.1.1

Επιμόρφωση προσωπικού και αιρετών

33.000,00

24.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

 

4.2.2

Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Η/Μ εξοπλισμού

4.2.2.1

Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου

220.000,00

 

60.000,00

80.000,00

80.000,00

 

4.2.2.2

Βελτίωση - συντήρηση οχημάτων

292.000,00

82.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

 

4.2.2.3

Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου

1.008.000,00

258.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

4.2.3

Καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ

4.2.3.1

Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής

510.822,00

210.822,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

 

Μέτρο 4.3 Οικονομικά

4.3.1

Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

4.3.1.1

Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας

 

 

 

 

 

 

 

 


Γενικός χρηματοδοτικός πίνακας του προγράμματος ανά άξονα, μέτρο και πηγή χρηματοδότησης (Έντυπο 15).

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.)

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΣΑΤΑ

ΘΗΣΕΑΣ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

Άξονας 1

11.449.711,94

1.109.233,00

9,69%

1.845.859,00

16,12%

85.780,00

0,75%

Μέτρο 1.1

8.713.200,00

593.200,00

6,81%

260.000,00

2,98%

0,00

0,00%

1.1.1.1

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΤΚ

 

98.400,00

 

0,00

 

0,00

 

1.1.1.2

Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ

 

37.200,00

 

37.200,00

 

0,00

 

1.1.1.3

Κατασκευή υδατόπυργου Συκεώνας

 

0,00

 

20.000,00

 

0,00

 

1.1.1.4

Υγρομόνωση υδατόπυργου

 

0,00

 

20.000,00

 

0,00

 

1.1.1.5

Καθαρισμός υδατόπυργων

 

20.000,00

 

0,00

 

0,00

 

1.1.2.1

Επέκταση δημοτικού φωτισμού

 

120.000,00

 

0,00

 

0,00

 

1.1.2.2

Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων ΤΚ

 

265.400,00

 

0,00

 

0,00

 

1.1.3.1

Αποχέτευση ομβρίων στις ΤΚ

 

52.200,00

 

182.800,00

 

0,00

 

1.1.3.3

Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Μέτρο 1.2

1.611.747,94

516.033,00

32,02%

939.795,00

58,31%

0,00

0,00%

1.2.1.1

Εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών

 

160.428,00

 

39.000,00

 

0,00

 

1.2.1.2

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

 

76.300,00

 

3.700,00

 

0,00

 

1.2.1.3

Εκπόνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών

 

36.000,00

 

2.000,00

 

0,00

 

1.2.1.4

Οριοθέτηση δημοτικών εκτάσεων

 

40.305,00

 

0,00

 

0,00

 

1.2.1.6

Εκπόνηση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Σελλάνων

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.2.1.7

Συντήρηση - επέκταση νεκροταφείων στις ΤΚ

 

119.400,00

 

102.200,00

 

0,00

 

1.2.1.8

Κατασκευή αίθουσας τελετών στο Α Νεκροταφείο

 

0,00

 

263.000,00

 

0,00

 

1.2.1.9

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στις ΤΚ

 

83.600,00

 

64.895,00

 

0,00

 

1.2.1.11

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Παλαμά

 

0,00

 

465.000,00

 

0,00

 

Μέτρο 1.3

1.124.764,00

0,00

0,00%

646.064,00

57,44%

85.780,00

7,63%

1.3.1.1

Ασφαλτοστρώσεις

 

0,00

 

446.064,00

 

0,00

 

1.3.1.2

Ασφαλτοστρώσεις - Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (Β Φάση)

 

0,00

 

0,00

 

85.780,00

 

1.3.1.3

Ασφαλτοστρώσεις - Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.3.1.4

Αγροτική οδοποία στις ΤΚ

 

0,00

 

200.000,00

 

0,00

 

1.3.1.5

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Άξονας 2

897.440,00

469.400,00

52,30%

288.140,00

32,11%

83.500,00

9,30%

Μέτρο 2.1

4.000,00

4.000,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.1.1.1

Καταβολή βοηθημάτων σε απόρους

 

4.000,00

 

0,00

 

0,00

 

Μέτρο 2.2

80.000,00

80.000,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.2.1.1

Συντήρηση σχολικών κτιρίων

 

80.000,00

 

0,00

 

0,00

 

Μέτρο 2.3

205.000,00

205.000,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2.3.1.1

Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών

 

120.000,00

 

0,00

 

0,00

 

2.3.1.2

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

 

60.000,00

 

0,00

 

0,00

 

2.3.1.5

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 

25.000,00

 

0,00

 

0,00

 

Μέτρο 2.4

608.440,00

180.400,00

29,65%

288.140,00

47,36%

83.500,00

13,72%

2.4.1.1

Συντήρηση αθλητικών υποδομών ΤΚ

 

145.400,00

 

61.200,00

 

0,00

 

2.4.1.2

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Παλαμά

 

0,00

 

0,00

 

83.500,00

 

2.4.1.3

Κατασκευή αθλητικού πάρκου

 

0,00

 

121.940,00

 

0,00

 

2.4.1.4

Βελτίωση γηπεδικών εγκαταστάσεων στην Ιτέα

 

35.000,00

 

105.000,00

 

0,00

 

Άξονας 3

1.338.496,00

503.955,00

37,65%

610.614,00

45,62%

0,00

0,00%

Μέτρο 3.1

1.268.496,00

503.955,00

39,73%

540.614,00

42,62%

0,00

0,00%

3.1.1.1

Αγροτικός εξηλεκτρισμός

 

3.655,00

 

0,00

 

0,00

 

3.1.1.2

Κατασκευή πέτρινων φραγμάτων άρδευσης στις ΤΚ

 

80.000,00

 

80.000,00

 

0,00

 

3.1.1.3

Κατασκευή διαβάσεων και ραμπών στις ΤΚ

 

60.000,00

 

60.000,00

 

0,00

 

3.1.1.4

Συντήρηση αντλιοστασίων

 

168.300,00

 

201.614,00

 

0,00

 

3.1.1.5

Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δήμου

 

192.000,00

 

0,00

 

0,00

 

3.1.1.6

Βελτίωση άρδευσης ευρύτερης περιοχής Φύλλου - Ορφανών - Λεύκης

 

0,00

 

199.000,00

 

0,00

 

Μέτρο 3.2

70.000,00

0,00

0,00%

70.000,00

100,00%

0,00

0,00%

3.2.1.5

Περίπτερο ενημέρωσης στην είσοδο του Νομού σε Κοινόχρηστο Χώρο της ΤΚ Συκεώνας

 

0,00

 

70.000,00

 

0,00

 

Άξονας 4

5.593.822,00

5.373.822,00

96,07%

220.000,00

3,93%

0,00

0,00%

Μέτρο 4.1

3.530.000,00

3.530.000,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4.1.1.2

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠΑΠ

 

2.740.000,00

 

0,00

 

0,00

 

4.1.1.3

Επιχορήγηση ΔΗΚΕΠΑ

 

790.000,00

 

0,00

 

0,00

 

Μέτρο 4.2

2.063.822,00

1.843.822,00

89,34%

220.000,00

10,66%

0,00

0,00%

4.2.1.1

Επιμόρφωση προσωπικού και αιρετών

 

33.000,00

 

0,00

 

0,00

 

4.2.2.1

Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου

 

0,00

 

220.000,00

 

0,00

 

4.2.2.2

Βελτίωση - συντήρηση οχημάτων

 

292.000,00

 

0,00

 

0,00

 

4.2.2.3

Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου

 

1.008.000,00

 

0,00

 

0,00

 

4.2.3.1

Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού πληροφορικής

 

510.822,00

 

0,00

 

0,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19.279.469,94

7.456.410,00

38,68%

2.964.613,00

15,38%

169.280,00

0,88%

 

 


Συνολικός χρηματοδοτικός πίνακας του προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΣΑΤΑ

ΘΗΣΕΑΣ

ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΤΟΣ

ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

ΠΟΣΟ

%

2011

9.280.578,00

2.290.155,00

24,68%

1.308.413,00

14,10%

100.780,00

1,09%

5.581.230,00

60,14%

2012

5.511.691,94

1.759.055,00

31,91%

726.200,00

13,18%

68.500,00

1,24%

2.957.936,94

53,67%

2013

2.278.600,00

1.703.600,00

74,77%

500.000,00

21,94%

0,00

0,00%

75.000,00

3,29%

2014

2.208.600,00

1.703.600,00

77,13%

430.000,00

19,47%

0,00

0,00%

75.000,00

3,40%

ΣΥΝΟΛΑ

19.279.469,94

7.456.410,00

38,68%

2.964.613,00

15,38%

169.280,00

0,88%

8.689.166,94

45,07%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................