Υπηρεσίες Διαθέσιμες με Εγγραφή

Υπηρεσίες Διαθέσιμες με Εγγραφή (2)

Οι υπηρεσίες οι οποίες εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι διαθέσιμες μόνο μετά την εγγραφή και είσοδο του πολίτη στην Πύλη του Δήμου. Επομένως και οι αντίστοιχες δυνατότητες στο μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμφανίζονται μόνο μετά την είσοδο του χρήστη στην Πύλη του Δήμου.


Αιτήματα / Καταγγελίες Πολιτών

Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων, καταγγελιών, παραπόνων ή άλλων προτάσεων προς το Δήμο, οι οποίες αφορούν παραλήψεις και ενέργειες οι οποίες άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου. Επιπλέον, είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας του εκάστοτε αιτήματος ανα πάσα στιγμή.

Αιτήσεις Πιστοποιητικών

Μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για λήψη κάποιου από τους διαθέσιμους τύπους πιστοποιητικών. Επιπλέον, είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης οιαδήποτε στιγμή. Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα επιλογής τρόπου παραλαβής του πιστοποιητικού μέσα από μια σειρά διαθέσιμων τρόπων αποστολής του.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 00:00

ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Γράφτηκε από

banner 2

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος "Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020" ο Δήμος Παλαμά έχει εντάξει τις παρακάτω πράξεις:

 • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5000707 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολική δημόσια Δαπάνη 824.600,00 €.

Πρόκειται να κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης με σωλήνες  πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 και συγκεκριμένα 13.365 μέτρα διαμέτρου DN/63mm/PN 16 atm, 445 μέτρα διαμέτρου DN/90mm/PN 16 atm, 225 μέτρα διαμέτρου DN/125mm/PN 16 atm και 320 μέτρα διαμέτρου DN/140mm/PN 16 atm με τα απαραίτητα φρεάτια χειρισμού δικλείδων. Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος.

Το έργο υλοποιείται με Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παλαμά και του Δήμου Παλαμά.

Δημοπρατήθηκε στις    23-5-2017 και αναμένεται η έγκριση των πρακτικών για την υπογραφή της σύμβασης

 • «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ» (Β΄ΦΑΣΗ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5004022, συνολικής δημόσιας δαπάνης 392.177,64 €

Η Α΄ Φάση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 με το συνολικό ποσό των 5.694.488,63 € και περιελάμβανε τη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης (ΔΑ) στις πυκνοκατοικημένες ζώνες Ι και ΙΙ του οικισμού του Παλαμά μήκους 32.771,00  μμ  εκ των οποίων 28.147,70 μμ είναι αγωγοί βαρύτητας PVC σειράς 41, 4.518,30 μμ είναι καταθλιπτικοί αγωγοί PE, 105 μμ αγωγοί από ελατό χυτοσίδηρο, 560 φρεάτια επίσκεψης, καθώς και δύο (2) αντλιοστάσια. Επίσης κατασκευάστηκε  η  εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 20 ετίας 8.200 ικ με την μέθοδο ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού τύπου οξειδωτικών τάφρων και ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος. Η ΕΕΛ  διαθέτει μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Στη Β΄φάση εντάσσονται τα υποέργα:

Υποέργο 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ»,

Το φυσικό αντικείμενο της Β φάσης περιλαμβάνει την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ., με συνολική δημόσια δαπάνη  73.160,00 €

 Υποέργο 2 : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και   εργασιών κατά την εκσκαφή των έργων. Το υποέργο εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, με συνολική δημόσια δαπάνη  175.000,00 €

Υποέργο 3 : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ»

Αφορά στη δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, με συνολική δημόσια δαπάνη 47.790,65 €

Υποέργο 4: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ»

  Περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής τμημάτων ΔΑ: α) τμήμα του συλλεκτήρα Σ1 (από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Μακεδονίας) διαμέτρου από Φ250-Φ500 συνολικού μήκους 2.437,00 μμ, β) τα κάθετα τμήματα στους συλλεκτήρες 1, 2 και 3 συνολικού μήκους 8.285 μμ, διαμέτρου Φ200 που δεν κατασκευάσθηκαν με το 1ο υποέργο, γ) εσωτερικό δίκτυο μήκους 1.126 μμ για την διόρθωση των προμετρήσεων της αρχικής μελέτης στη ζώνη Ι, δ) κατασκευή σύνδεσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου του συγκροτήματος εργατικών κατοικιών με το δίκτυο της πόλης μήκους 427 μμ. Επίσης περιλαμβάνει σύστημα απόσμησης των αντλιοστασίων και σύστημα τηλεδιαχείρισης των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ., με συνολική δημόσια δαπάνη 2.096.226,99 €

  Κύριος στόχος της πράξης είναι η  Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

                          

Το έργο υλοποιείται με Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παλαμά και του Δήμου Παλαμά και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 85% του φυσικού αντικειμένου.

 

Επίχωση σωλήνας δικτύου

1

 

 

Φρεάτιο επίσκεψης

2

 

 

3

 

3) "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ" με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5003189 στον άξονα προτεραιότητας "Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση" του Ε.Π.  "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" με συνολική δημόσια δαπάνη 112.320,00 €.

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Παλαμά προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία της δομής Κέντρο Κοινότητας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Παλαμά ή και ευρύτερα.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαμά το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου το έργο της οποίας και συμπληρώνει-υποστηρίζει, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα-πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθησή τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την εκάστοτε χρονική περίοδο και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (π.χ. ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ), αλλά και κατάρτιση, εκπαίδευση και προώθηση σε απασχόληση (ΟΑΕΔ κ.α.). Συγχρόνως το Κέντρο Κοινότητας υποστηρίζει τους ωφελούμενους και την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΤΕΒΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ανθρωπιστικής βοήθειας κ.α. σχετικών.

Το Κέντρο θα παρέχει επίσης υπηρεσίες όπως συμβουλευτική για αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών δραστηριοτήτων ιδίως για νέους, εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, δράσεις για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, στήριξη διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών, καθώς και άλλων αναλόγων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και φορείς του Δήμου ή και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί σε συγκεκριμένο χώρο στον Παλαμά, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του και τον κανονισμό λειτουργίας του όπως εγκριθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργεί και ως κινητή μονάδα μέσω περιοδικών επισκέψεων στους λοιπούς οικισμούς του Δήμου, για τις ανάγκες των ωφελουμένων που κατοικούν στις λοιπές περιοχές/οικισμούς του Δήμου και δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους στην έδρα του Κέντρου.

Το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που συμμετέχει στον υπό δημιουργία Εθνικό Μηχανισμό συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η στελέχωση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α'/31.10.2016.)

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της υπογραφής των συμβάσεων με το προσωπικό που θα στελεχώσει την δομή.

 

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Γράφτηκε από

βαννερ παλαμασ

 

Το "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ" με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ) 5003189 έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας "Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση" του Ε.Π.  "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" με συνολική δημόσια δαπάνη 112.320,00 €.

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Παλαμά προχωρά στη δημιουργία και λειτουργία δομής Κέντρο Κοινότητας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Παλαμά ή και ευρύτερα.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαμά το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου το έργο της οποίας και συμπληρώνει-υποστηρίζει, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθησή τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την εκάστοτε χρονική περίοδο και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (π.χ. ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ), αλλά και κατάρτιση, εκπαίδευση και προώθηση σε απασχόληση (ΟΑΕΔ κ.α.). Συγχρόνως το Κέντρο Κοινότητας υποστηρίζει τους ωφελούμενους και την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΤΕΒΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ανθρωπιστικής βοήθειας κ.α. σχετικών.

Το Κέντρο θα παρέχει επίσης υπηρεσίες όπως συμβουλευτική για αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών δραστηριοτήτων ιδίως για νέους, εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, δράσεις για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, στήριξη διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών, καθώς και άλλων αναλόγων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και φορείς του Δήμου ή και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί σε συγκεκριμένο χώρο στον Παλαμά, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του και τον κανονισμό λειτουργίας του όπως εγκριθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργεί και ως κινητή μονάδα μέσω περιοδικών επισκέψεων στους λοιπούς οικισμούς του Δήμου, για τις ανάγκες των ωφελουμένων που κατοικούν στις λοιπές περιοχές/οικισμούς του Δήμου και δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους στην έδρα του Κέντρου.

Το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που συμμετέχει στον υπό δημιουργία Εθνικό Μηχανισμό συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η στελέχωση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α'/31.10.2016.)

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της υπογραφής των συμβάσεων με το προσωπικό που θα στελεχώσει την δομή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................