3Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1929

 

Παλαμάς   08  –  03   2019 

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα 

 

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 14 – 03 – 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 Δήμου και Ν.Π.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (3η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019.

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

5.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 12 / 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. - Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΟΠΑΠΑΠ κ. Βάϊος Μπακαβέλος.

6.-Αποδοχή ποσού από τον ΟΑΕΔ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

7.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 263 / 2015 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

8.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Αντικατάσταση Αρδευτικών Γεωτρήσεων Δ.Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 1551 / 26 – 02 – 2019 εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 805 / 19 – 02 – 2019 αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

11.-Έγκριση της Γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης και μελέτης ενεργειακής εξοικονόμησης της Προμήθειας: «Προμήθεια τοποθέτηση συστημάτων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης αρμοδιότητας Δήμου Παλαμά»

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

12.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Προμήθειας: «Προμήθεια τοποθέτηση συστημάτων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης αρμοδιότητας Δήμου Παλαμά».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

13.-Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού κτιρίου για έκθεση Ιστορικού και Λαογραφικού υλικού».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

14.-Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή Ποδηλατόδρομου στη Λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

15.-Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

16.-Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Δίκτυο Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

17.-Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Παλαμά».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

19.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 51.380,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής 

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ανταλλαγής Ακινήτων – Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

21.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 10 / 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.) Δήμου Παλαμά.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

22.-Αποδοχή ποσού 76.815,00 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – 1η, 2η, και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

23.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Β΄ Κατανομή έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

 24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος προς τη Δ.Ε.Η., για επαύξηση ισχύος παροχών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

25.-Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412 / 2016.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

26.-Εξειδίκευση πίστωσης (άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555 / 2018).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

27.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αποστόλου Γκιουλέκα του  Αχιλλέα.

Εισηγητής Δήμαρχος

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Χρυσούλας Αργυρίου του Θωμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Χρήστου Κουρέλλου του Θρασύβουλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κας Παρασκευής Πέτρου του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ανάργυρου Μιχόπουλου του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Παπαμαργαρίτη του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Δήμαρχος

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κας Βασιλικής Γαγάτση χήρα Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Παναγιώτας Χαλβατζάρα του Αθανασίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

36.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά εκτός της Έδρας του (Ν. 4555 / 2018  άρθρο 74 παρ.12).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................