20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9722

 

 
                                                                                                Παλαμάς     10   12   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 14 – 12 – 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.υζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Παλαμά και του Δήμου Παλαμά, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ G.I.S.».

Εισηγητής Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Αντώνιος Λωρίδας

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης: «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ G.I.S.»  στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. 16.36.2.Π7/18-9-2018,αρ.πρωτ.7244 πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στον άξονα προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ».

Εισηγητής Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Αντώνιος Λωρίδας

3.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 101 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

4.-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

5.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 30 / 2018 αποφάσεως του Δ. Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018 του Ν.Π.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

6.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 31 / 2018 αποφάσεως του Δ. Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 του Ν.Π.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

7.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 32 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά που αφορά Έγκριση πίνακα 5Γ. «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. για το έτος 2019, στο πλαίσιο του Ο.Π.Δ. του Δήμου Παλαμά».

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

8.-Έγκριση της αριθμ.: 33 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά την έγκριση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαμά και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., για αποκομιδή των απορριμμάτων στην Έδρα του Δήμου και στις Τ. Κ. για το έτος 2019 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτή.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

11.-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 35 / 2018 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Δήμαρχος 

12.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 51.380,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

13.-Παράταση (3η) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Παλαμά, για το έργο: «Βελτίωση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας.

14.-Αποδοχή ποσού 33.870,00 € από έσοδα της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν. 2130 / 93 [ Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ]

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

15.-Αποδοχή ποσού 40.410,00 από έσοδα της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2880 / 2001 [Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄]

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

16.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση του Συλλόγου Φίλων Αγροτικού – Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 04 / 2018 απόφασης του Τοπικού  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 05 / 2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

 21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ.: 06 / 2018 απόφασης του Τοπικού  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

22.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φύλλου Καρδίτσας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Παναγιώτη Λωρίδα του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Γεωργίας – Γραμματικής Μίχου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

26.-Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (από 10η 2018 έως 18η 2018).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................