Ροή Ειδήσεων

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8155

 

 
                                                                                                Παλαμάς     19   10   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 25 – 10 – 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (22η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Παλαμά [Γ΄ Τρίμηνο].

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Παλαμά» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης στήριξης της Πράξης: «Αναβάθμιση Εκθεσιακού Χώρου Στοιχείων Αγροτικής Κληρονομιάς» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης: «Αναβάθμιση Εκθεσιακού Χώρου Στοιχείων Αγροτικής Κληρονομιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

7.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 86 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2018 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

 8.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 87 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά ( Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

9.- Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 88 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Γ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

10.-Εξειδίκευση πίστωσης (άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555 / 2018).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

11.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 23 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. οικονομικού έτους 2017.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

12.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 26 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά αποδοχή ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η ) έτους 2018 του Ν.Π.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

13.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 27 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά αναθεώρηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Εισηγήτρια Δ. Σ. και Πρόεδρος Δ. Σ. - ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κα Ουρανία Φούντα

14.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά, των Νομικών του Προσώπων ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ., Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

15.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση και επέκταση σιδεροκατασκευών άρδευσης Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

16.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση και επέκταση σιδεροκατασκευών άρδευσης Δ.Ε. Σελλάνων».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

 17.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

18.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Περιποίηση – καθαριότητα χώρων Νεκροταφείων

    Δ.Ε. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

19.-Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Γρ. Γουλιανού 19 στην Δ.Κ. Παλαμά για την δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων στο πρατήριου υγρών καυσίμων του Γεωργίου Βασ. Ντίκα.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

20.-Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μπουμπουλίνας 12 στην Δ.Κ. Παλαμά για την δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων στο συνεργείο επισκευής και συντήρησης ελαστικών (βουλκανιζατέρ) του Ματθαίου Παπακώστα.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον

ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αξιοποίηση Δημοτικού κτιρίου για έκθεση ιστορικού και λαογραφικού υλικού».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ. Κ. Αγίας Τριάδας».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Εφαρμογή πυροπροστασίας στο παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου στη λιμνοδεξαμενή Ιτέας».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων».

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

 27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μείωσης Δημοτικών φόρων ή τελών, ή η απαλλαγή από αυτούς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άποροι, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

28.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

29.-Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

30.-Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

31.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αποστολίας Γαλάνη του Αθανασίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας 

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Προέδρου του Δ. Σ. «Φίλων Αγροτικού Μουσείου Ιτέας».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 03 / 2018 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μαραθέας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................