15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6874

 

 
                                                                                                Παλαμάς     14   09   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 18 – 09 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (20η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

2.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Πάρκου «ΑΣΤΕΡΙΟΝ» της Δ. Κ. Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Πάρκου «ΑΣΤΕΡΙΟΝ» της Δ. Κ. Παλαμά» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017 – 2018 (Πράσινο Ταμείο).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. - Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) Δήμου Παλαμά και του Δήμου Παλαμά, για την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

5.-Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του Έργου: «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης στήριξης της Πράξης: «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης: «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Υποέργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ. Παλαμά» της Πράξης: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιάσων Τσιρώνης

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Παλαμά και του Δήμου Παλαμά, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος   

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Παλαμά και του Δήμου Παλαμά, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος   

12.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών, αρδευτικών και αντιπλημμυρικών συγκροτημάτων Δ. Ε. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος 

13.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών, αρδευτικών και αντιπλημμυρικών συγκροτημάτων Δ. Ε. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος   

14.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών, αρδευτικών και αντιπλημμυρικών συγκροτημάτων Δ. Ε. Σελλάνων».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

15.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Φύλλου»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος   

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 70 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

17.-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.:  227 / 2018   Α.Δ.Σ.  βάσει της αριθμ. Πρωτ.: 39788 / 31 – 08 – 2018 Εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Τ.Α. Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

 18.-Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.: 84 / 2018 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

19.-Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.: 110 / 2018 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων από τους υπ’ αριθμ.: 1590 / 2013 και 1658 / 2014 Βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

21.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 51.380,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής

22.-Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος 

23.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Η΄ Κατανομή έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

24.-Αποδοχή ποσού 102.420,00 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – 5η , 6η , 7η και 8η κατανομή έτους 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μοσχόπουλος 

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 1024 / 11 – 09 – 2018 αιτήματος του ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

 

 

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................