05η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3275

 

 

 
                                                                                                Παλαμάς      20   04   2018

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

 

                                                                                                 κ. …………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 24 – 04 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Συζήτηση – ενημέρωση επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 3145 / 16 – 04 – 2018 αιτήσεως του πρώην Δημάρχου Παλαμά κ. Βασιλείου Καραδήμου του Δημητρίου.

Εισηγητής Δήμαρχος  

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 3189 / 17 – 04 – 2018 αιτήσεως του πρώην Δημάρχου Παλαμά κ. Βασιλείου Καραδήμου του Δημητρίου.

Εισηγητής Δήμαρχος  

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 3274 / 20 – 04 – 2018 αιτήσεως του πρώην Δημάρχου Παλαμά κ. Βασιλείου Καραδήμου του Δημητρίου.

Εισηγητής Δήμαρχος  

4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (11η).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (12η).

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παλαμά [Α΄ Τρίμηνο].

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 22 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

8.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 28 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Α΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτων μισθωτών Δημοτικών αγροτεμαχίων, λόγω μη τήρησης των όρων της δημοπράτησης αυτών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

11.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δ.Ε. Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

12.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών σφαγείων».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

13.-Παράταση (2η) της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Παλαμά, για το Έργο: «Βελτίωση Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Παλαμά Ν. Καρδίτσας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

15.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

16.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

17.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Σελλάνων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Φυσικού Εδάφους του Έργου: «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Φύλλου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

19.-Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση Ι για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

21.-Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΙΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον

      ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

23.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων από τις εκδηλώσεις της Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

24.-Αποδοχή – κατανομή ποσού 18.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Κ.Α.Π. 2018).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

25.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος   

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελένης Μπίκα του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος  

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Άννας Κωδωνά του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Βαρβάρας Ψευτοπούλου του Χαραλάμπους.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιχαήλ Μιχόπουλου του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιχαήλ Δεληζώνα του Χρήστου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευαγγέλου Τζιώτα του Βαΐου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βαΐου Τζιώτα του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Παναγιωτόπουλου του Σωτηρίου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ιφιγένεια Πετροπούλου

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αχιλλέα Τυροδήμου του Αθανασίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τ. Κ. Δήμου Παλαμά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................