Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 06:50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05

25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16544

 

                                                                                                Παλαμάς      01  –  12  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 07 – 12 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.).

Εισηγητής Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

3.-Έγκριση ή μη της αριθμ.: 29 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

4.-Έγκριση της υπ΄ αριθμ.: 30 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά [ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.], που αφορά την έγκριση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018. 

Εισηγητής Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

5.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 93 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

6.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 98 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Γ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

7.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 100 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά τροποποίηση απογραφής έναρξης του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. του Δήμου Παλαμά. 

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

8.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 101 / 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά  έγκριση ισολογισμού λήξης οικ. έτους 2016.

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

9.-Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά για το οικονομικό έτος 2016

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Κωνσταντίνος Τζέλλας

10.-Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά για το οικονομικό έτος 2016

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

11.-Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλαμά.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στο Πάρκο ΑΣΤΕΡΙΟΝ» στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»     

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του Έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση Πεζοδρομίων» στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου

14.-Έγκριση μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στο Πάρκο ΑΣΤΕΡΙΟΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου

15.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση Πεζοδρομίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου

16.-Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

17.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου αποθηκών στο τ.δ. Αγίας Τριάδος».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

18.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

19.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και πυλώνων στις εισόδους της πόλης».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αποπεράτωση πινάκων παρόχθιων αντλιοστασίων».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

21.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή παρόχθιων πινάκων αγροτικού εξηλεκτρισμού».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

22.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Τ. Κ. Γοργοβιτών».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

23.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

25.-Χορήγηση άδειας σε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

26.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ) και ορισμός νέου.

Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

27.-Αποδοχή κατανομή – απόδοση ποσού 47.020,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αριστοτέλης Χατζής

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

29.-Έγκριση η μη της υπ΄ αριθμ.: 40 / 2017 απόφασης του Δ. Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά, περί καθορισμού Τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Τελών χρήσης αυτού.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

30.-Αποδοχή ποσού 153.630,00 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – 7η, 8η, 9η,10η, 11η και 12η κατανομή έτους 2017.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

31.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

32.-Έγκριση μελέτης της Εργασίας: «Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων Δημοτικών Κτιρίων έτους 2018» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

33.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση καταβολής της Α΄ Δόσης των μισθωμάτων των Δημοτικών αγροτεμαχίων, που η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της Α΄ Δόσης είναι στις 31 – 01 – 2018.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

34.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε κοινό αίτημα του κ. Δημητρίου Εκκλησιάρχη του Σωτηρίου και λοιπών παραγωγών κατοίκων Παλαμά. 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

35.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 09 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

36.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 11 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

37.-Προέγκριση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................