Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 06:50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 10:59
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 11:32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 07:05

24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14894

 

                                                                                                Παλαμάς      10  –  11  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 14 – 11 – 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αποδοχή ποσού 1.466,16 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων έτους 2017 του Δήμου Παλαμά [Γ΄ Τρίμηνο]

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών άρδευσης έτους 2017 στα αγροκτήματα της Έδρας του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Παλαμά.

 Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλαμά και της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., για αποκομιδή των απορριμμάτων στην  Έδρα του Δήμου και στις Τ. Κ. για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγητής Πρόεδρος Ν. Π. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Βάϊος Μπακαβέλος

7.-Αποδοχή δωρεάς, της Μελέτης Σκοπιμότητας παραχώρησης Γεωργικής Έκτασης με τίτλο: Αξιοποίηση του Πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Παλαμά για τη δημιουργία και λειτουργία «Επιδεικτικού Αγρού Παλαμά» και έγκριση αυτής. 

Εισηγητής Δήμαρχος

8.-Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Δημοτικών Υδροληψιών Δήμου Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

9.-Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κόρδας».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

10.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας Ειδών Διατροφής για τις ανάγκες του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητικού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

11.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

12.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας φωτοτυπικού υλικού – τόνερ – αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

13.-Έγκριση μελέτης της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Παλαμά και των Ν.Π.Δ.Δ. - Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για το έτος 2018 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

15.-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.: 83 / 2017 και έγκριση νέας μελέτης της Προμήθειας: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Ανελκυστήρα» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

16.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ) και ορισμός νέου.

Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

17.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων από τις εκδηλώσεις της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου: «Αποπεράτωση Πινάκων Παρόχθιων Αντλιοστασίων». 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναγνώριση – έγκριση αναδρομικών οφειλών, στους δικαιούχους υπαλλήλους γάλακτος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4483 / 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Αποδοχή ποσού 102.420,00 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – 3η, 4η, 5η και 6η κατανομή έτους 2017.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

21.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΙΑ κατανομή έτους 2017.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

22.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Καλογραιανών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

 23.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ξένος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 17 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Γοργοβιτών.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 09 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Βλοχού.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ηλία Πατούνη του Δημητρίου. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Καραγιώτα του Θωμά. 

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Χρήστου Μπλουγουρά του Βασιλείου. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Χρήστου Σπάνια του Δημητρίου. 

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Θωμά Πατσιαλή του Νικολάου. 

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Σαβάλα του Λεωνίδα. 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

32.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Τριανταφυλλιάς Βακάκη του Εμμανουήλ.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................