Ροή Ειδήσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 11:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 12:17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Σάββατο, 05 Μαΐου 2018 11:29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 09:06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 11:13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 07:35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 05:41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 09:18

ΔΗΜΟΣ Πρόσκληση συνεδρίασης 22 - 08 - 2017

 Capture

                                               Παλαμάς      18  –  08  –  2017

             

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τον Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                 κ.…………………………………..

                                                                                                                         Ενταύθα

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τακτική συνεδρίαση στις: 22 – 08 – 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.-Αποδοχή ποσού 17.520,61 € από τον ΟΑΕΔ και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Παλαμά στο Πρόγραμμα Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας Κρατουμένων.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

3.-Έγκριση η μη της υπ΄ αριθμ.: 19 / 2017 Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά που αφορά κατάργηση του ισχύοντος ΟΕΥ της Επιχείρησης και ψήφιση νέου.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Αναστάσιος Γκαζούνης

4.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Έδρα του Δήμου και σε Τοπικές Κοινότητες

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

5.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Παλαμά» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

6.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φύλλου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

7.-Έγκριση μελέτης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σελλάνων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

8.-Έγκριση μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

9.-Έγκριση μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φύλλου».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

 

 

10.-Έγκριση μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σελλάνων».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Παλαμά» στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Υπομέτρου 3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», της Δράσης 4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Εισηγητής Δήμαρχος

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φύλλου» στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Υπομέτρου 3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», της Δράσης 4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Εισηγητής Δήμαρχος

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότησης του Έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σελλάνων» στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού» του Υπομέτρου 3: «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», της Δράσης 4: «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Εισηγητής Δήμαρχος

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Παλαμά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής Δήμαρχος

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φύλλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής Δήμαρχος

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δέσμευσης ένταξης της Πράξης: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σελλάνων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εισηγητής Δήμαρχος

 

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Πόλης Παλαμά».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων στον ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών για το έτος 2017 και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – μελετών.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

20.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των τιμολογίων των εκδηλώσεων της «Βραδιάς Φεγγαριού».

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

21.-Αποδοχή ποσού 188.468,07 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Η΄ κατανομή έτους 2017.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

22.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ) και ορισμός νέου».

Εισηγήτρια Δ. Σ. κα Ουρανία Φούντα

23.-Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ορισμός νέου».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεώργιου Παπαμαργαρίτη του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Δήμαρχος

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων από τον υπ΄ αριθμ.: 1421 / 2016 Βεβαιωτικό Κατάλογο.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Φωτεινή Καραΐσκου

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Μιλτιάδη Καρακαξά του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αθηνούλας Ντίνου του Γεωργίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάϊος

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Σοφίας Κατσαρού του Γεωργίου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

29.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 04 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

30.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 05 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

31.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 06 / 2017 Α.Τ.Σ.Τ.Κ. Μάρκου.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Αθανάσιος Τσίντζας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- κ. Δήμαρχο Παλαμά

2.- κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Παλαμά

3.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Αγίας Τριάδας

4.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου

5.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Αστρίτσας

6.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Βλοχού

7.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Γοργοβιτών

8.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ιτέας

9.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Καλογριανών

10.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καλυβακίων

11.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Κοσκινά

12.- κ. Εκπρόσωπο Τ. Κ. Λεύκης

13.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μαραθέας

14.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μάρκου

15.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Μεταμόρφωσης

16.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Ορφανών

17.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πεδινού

18.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Πετρίνου

19.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Προαστίου

20.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Συκεώνας

21.- κ. Πρόεδρο Τ. Κ. Φύλλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................