Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 08:22

sima

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

                                                                                Παλαμάς 11/10/2018

                                                                                Αριθμ. πρωτ.: 7793

                                                                                Αριθμ. συνεδρ.:32

 

                                                                                Προς:

                                                                         Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής

 

1.    Κο. ΓΚΑΖΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2.    Κα. ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3.    Ko. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.    Κο. ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.    Κο. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6.    Κο. ΤΣΕΡΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

 

 Σύμφωνα με τα άρθρα 75 , παρ.6 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδριάσεως.

   Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται  ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει    κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο Δήμος Παλαμά πρέπει να προβεί στην άσκηση ενδίκου βοηθήματος - μέσου, κατά του από 9/10/2018 επιδοθέντος κατασχετηρίου, του Νούλα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, κατοίκου Παλαμά, κατά του Δήμου Παλαμά και  οι προθεσμίες άσκησης του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος-μέσου είναι βραχείς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πριν από τη συζήτηση η Οικονομική  Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                     ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

                                                                      Δήμαρχος

 

 

Κοινοποίηση:

Κο. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συζήτησης των θεμάτων και της εκδοθείσας πρόσκλησης κατεπείγουσας συνεδρίασης Ο.Ε.

2.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. πρωτ. 7751/10-10-2018 εντολής ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης.

3.   Συζήτηση και λήψη περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος-μέσου κατά της από 9/10/2018 αναγκαστικής κατάσχεσης.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Όροι χρήσης
  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "palamas.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση…
 • Αναζήτηση
      Υπηρεσία Αιτημάτων  ....................................
 • Επικοινωνία
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,   Τ.Κ. 43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24443-50116 FAΧ: ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 24440-50117 FAX: ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ 24440-23021     Φόρμα Επικοινωνίας  
 • Χάρτης Ιστότοπου
  Sitemap   Rss  ..........................................